Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

Regulamin zdalnego nauczania

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2020/2021

                                              

Regulamin zdalnego nauczania

obowiązujący od dnia  24.09.2020

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej .

 

 

I Zadania Dyrektora i nauczycieli

 

1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.

2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego Vulcan, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie / zarządzenie w tej sprawie. Rodzicom, z którymi kontakt odbywa się tylko telefonicznie, wychowawcy przesyłają informację SMS-em.

 

3. Po ogłoszeniu decyzji o zdalnym nauczaniu wychowawcy klas mają dwa dni na sprawdzenie, czy dane kontaktowe do rodziców, ich numery telefonów oraz ewentualnie adresy mailowe są poprawnie zapisane zarówno w dzienniku internetowym, jak i w dokumentacji szkolnej.

 

4. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie oddziału mają dostęp do dziennika internetowego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności pobrania nowego hasła od administratora dziennika Vulcan.

5. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor obowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym

tygodniowym rozkładem zajęć stosując różnorodne metody pracy.

7. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu tak aby

umożliwiał on realizację podstawy programowej.

 

II Bezpieczeństwo

1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy przeprowadzić pogadanki z

uczniami na temat bezpiecznej pracy w Internecie.

 

2. Informacja o przekazaniu uczniom takich informacji musi znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

 

3. Za pomocą dziennika Vulcan, strony internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych należy

przekazać krótką instrukcję bezpiecznej pracy w Internecie.

 

4. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest dziennik internetowy, Office 365 który jest szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. Opcjonalnie dopuszczalne są inne portale

służące do komunikacji w Internecie, pod warunkiem, że spełniają one warunki bezpieczeństwa

w cyberprzestrzeni.

 

5. Portale edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny

zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej. Zaleca się korzystanie z

platform rekomendowanych przez MEN, wydawnictw oraz portale edukacyjne.

 

6. Pliki, które nauczyciele przesyłają do rodziców oraz uczniów powinny być przeskanowane

aktualnym programem antywirusowym.

 

III Prowadzenie zajęć

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił

on realizację podstawy programowej.

2. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w zespołach przedmiotowych.

3. Rozkład materiału należy zmodyfikować uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało

nauczanie zdalne.

4. Wychowawcy w ramach godziny wychowawczej poinformują uczniów o zasadach bezpiecznego

i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację.

 

5. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne

uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w

jej wykonanie.

 

6. Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika

elektronicznego i mailowo oraz platformy Office 365. Nauczyciel odpowiada wtedy w ciągu 48 godzin. W razie kontaktu telefonicznego rodzic może kontaktować się w godzinach 8.00 – 15.00.

 

7. Nie ulega zmianie tygodniowy plan zajęć.

 

8. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym i umieszcza oceny za prace uczniów (kl. IV - VIII).

10. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia.

Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie

powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

11. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów .

12. W przypadku zgłoszenia Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy przez rodzica problemu z

dostępem do Internetu, a co za tym idzie problemem z uczestnictwem w zajęciach, rodzic

kontaktuje się telefonicznie z wychowawcą klasy.

 

IV Ocenianie i klasyfikowanie

1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie.

2. Należy poinformować o tym uczniów i ich rodziców umieszczając odpowiedni komentarz w

wiadomości.

3. Wystawiając ocenę roczną(półroczną), należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji,

jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

 

4. Ocenę roczną zachowania wystawia wychowawca klasy.

, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

Ocenianie i klasyfikowanie w zależności od rozwoju sytuacji będzie uzupełniane i dostosowywane.

 

V. Dokumentowanie realizacji zajęć

VI Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości

z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Nauczycie  kontrolują obecność uczniów za pomocą platformy Office365.

2. Jeśli  uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia

jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku.

4. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora o braku

realizacji materiału nauczania przez ucznia.

5. Jeżeli dyrektor również nie będzie mógł skontaktować się z rodzicem to powiadamia o tym

fakcie organ prowadzący.

6. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie

wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w

miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  do zarządzenia nr 3/2020/2021

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OFFICE 365

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Szkoła Podstawowa  określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z konta w ramach

pakietu informatycznego Office 365.

§2

1.Pakiet informatyczny Microsoft Office 365, zwany dalej Office 365, dostępny jest

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik Office 365 zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3. Użytkownikiem Office 365 są nauczyciele i uczniowie .

4. Konta użytkowników przypisane są do domeny zsslipnicdolnaonmicrosoft.com

5. Szkoła w ramach pakietu Office 365 daje użytkownikowi możliwość korzystania z

wersji A1.

6. Office 365 przeznaczony jest wyłącznie do celów dydaktycznych Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej

7. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar

przewidzianych w Statucie Szkoły.

§3

1. Office 365 posiada mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym

dostępem przez osoby trzecie. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szyfrowane

logowanie oraz komunikację z serwerem pocztowym, pod warunkiem

odpowiedniego skonfigurowania programów stosowanych przez Użytkownika do

obsługi Konta Pocztowego.

2. Dostęp do konta jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do

Office 365 oraz treści wiadomości przechowywanych na koncie pocztowym. Z uwagi

na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych Użytkownika, hasło musi być

chronione i poufne, to znaczy znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku utraty

poufności hasła, należy niezwłocznie zmienić je na nowe.

3. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie.

Musi spełniać warunki:

a. zawierać co najmniej 8 znaków alfanumerycznych

b. zawierać co najmniej 1 wielką literę alfabetu polskiego [A,B,…,Z]

c. zawierać co najmniej 1 małą literę alfabetu polskiego [a,b,…,z]

d. zawierać co najmniej 1 cyfrę [0,1,…,9]

Rozdział 2

Udostępnienie i użytkowanie konta

§1

1. Informacja o służbowym adresie e-mail jest jawna i powszechnie dostępna.

Dotyczy to również uczniowskich adresów e-mail oraz wszelkich adresów e-mail

funkcyjnych i grupowych. 2. Użytkownicy Office 365 poczty elektronicznej

otrzymują adresy e-mail w domenie @zsslipnicadolna.onmicfosoft.com. Każdy z

użytkowników ma obowiązek samodzielnie skonfigurować pocztę po otrzymaniu

loginu i hasła dostępu.

 § 2

Dostęp do konta Office 365 możliwy jest za pomocą:

1. przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową www.office.com

2. programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej.

 §3

1. Szczegółowy opis obsługi Office 365 przez Użytkownika jest dostępny na stronie

internetowej firmy Microsoft.

§ 4

1. Zaleca się użytkownikowi okresowe wykonywanie kopii zapasowych poczty

znajdującej się na własnym komputerze a także danych w chmurze OneDrive.

§ 5

1. Użytkownik może otrzymywać korespondencje na adres konta e-mail istotne z

punktu widzenia działalności szkoły lub systemu poczty elektronicznej.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo korzystać z konta Office 365 w pełnym zakresie jego

funkcjonalności przestrzegając obowiązującego prawa, norm społecznych i

obyczajowych w Polsce.

2. Korzystając z konta Office 365, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał

w sposób naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa

do korzystania ze swojej Skrzynki Pocztowej na inne osoby.

 § 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość swojego konta w Office

365.

§ 8

1. Użytkownikom korzystającym z wideoczatu zabrania się:

a) używać słów niecenzuralnych,

b) wyciszać dla zabawy osób wypowiadających się,

c) wyśmiewać się, obrażać innych uczestników rozmowy,

d) nagrywać wideorozmowy bez zgody osoby prowadzącej.

2. W przypadku słabej przepustowości łącz, należy wyłączyć kamerę i

prowadzić konwersację wyłącznie głosowo lub tekstowo.

3. Należy zatwierdzić udział w wideoczacie klikając na odpowiedni link

zamieszczony w kalendarzu, w aplikacji Teams lub Outlook.

4. Uczeń winien przestrzegać kolejności wypowiadania się ustalonej przez

nauczyciela.

5. Użytkownik, który udostępnił kanał wideokonferencji osobie trzeciej czy

możliwość porozumiewania się na jego wideoczacie, ponosi

odpowiedzialność za wpisy i przeprowadzoną rozmowę,

§ 9.

1. Użytkownik korzystając z aplikacji OneDrive nie może:

a) przesyłać plików i zamieszczać plików o treści 18+,

b) przesyłać pliki kompromitujące innych bądź właściciela folderu,

c) usuwać plików zamieszczonych w folderze właściciela,

d) w udostępnionym folderze działać złośliwie na niekorzyść właściciela np.

zapełniając mu folder plikami niechcianymi,

§ 10.

1. Użytkownikowi korzystającemu z czatów indywidualnych, w zespołach

klasowych bądź na dedykowanym kanale zabrania się:

a) obrażania, wyśmiewania oraz dyskredytowania innych uczestników czatu,

osób postronnych,

b) zamieszczać spamu, odnośników do materiałów, stron i portali niezwiązanych

z tematyką grupy,

c) udostępniać treści rozmowy poza czatem,

d) używać niecenzuralnych słów,

e) zamieszczać treści i materiałów 18+

2. Użytkownik korzystając z czatów indywidualnych, w zespołach klasowych

bądź na dedykowanym kanale powinien:

 a) stosować adekwatne do sytuacji i statusu adresata zwroty grzecznościowe,

 b) stosować obowiązujące w języku polskim zasady pisowni, ortografii i

interpunkcji.

3. Użytkownik, który udostępnił osobie trzeciej możliwość porozumiewania się

na jego czacie ogólnym, indywidualnym ponosi odpowiedzialność za wpisy i

umieszczone materiały.

§ 11.

1. Nieprzestrzeganie zasad kultury w sieci, “netykiety” korzystania, będzie miało

wpływ na ocenę z zachowania ucznia.

§ 12.

1. Użytkownik nie zamieszcza w usłudze materiałów promujących treści i dobra

materialne skutkujących korzyściami finansowymi dla siebie bądź innych

użytkowników, osób postronnych.

2. Użytkownik nie zamieszcza w usłudze materiałów promujących treści i dobra

materialne skutkujących reklamą dla nich.

3. Użytkownik nie zamieszcza w usłudze treści i materiałów 18+.

Rozdział 3

Zasady odpowiedzialności

§ 1

1.Użytkownikom nie wolno korzystać z usługi Office 365:

 a) w sposób niezgodny z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi;

b) w sposób naruszający prawa innych osób;

c) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, urządzeń,

danych, kont lub sieci ani zakłócania ich działania;

d) w celu rozsyłania spamu lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania;

e) w sposób, który może być szkodliwy dla Usługi Online lub zakłócić korzystanie

z niej przez inne osoby;

§ 2

1. ZSS w Lipnicy Dolnej zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany zasad funkcjonowania systemu poczty elektronicznej. Istotne zmiany

dotyczące zasad będą podawane do wiadomości Użytkownikom za pomocą poczty

elektronicznej. Aktualna i obowiązująca treść zasad jest zawarta w regulaminie i

dostępna na stronie internetowej szkoły https://zsslipnicadolna.pl / oraz wysłana

wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników Office 365.

b) Śledzenia korespondencji e-mail uczniów

c) Wglądu do kont uczniów.

d) zamykania kont osób, które przestają być pracownikami szkoły, z dniem

rozwiązania umowy,

e) zamykania kont osób, które przestają być uczniami , z dniem zakończenia

nauki w szkole,

f) zablokowania konta w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z

przeznaczeniem oraz zastosowania kar przewidzianych w Statucie Szkoły. W

szczególności może to dotyczyć:

• odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom,

• wykorzystywania bezpłatnych kont w celach zarobkowych,

• rozpowszechniania i udostępniania materiałów sprzecznych z prawem lub dobrymi

obyczajami,

• podejmowania działań mających na celu niezgodne z obowiązującym prawem

udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie utworów objętych prawem autorskim,

• przetwarzania danych osobowych, niezgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych, podejmowania działań mogących narazić na uszczerbek dobre imię

szkoły,

• wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam).

§ 3

1. ZSS w LIPNICY DOLNEJ  nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego

korzystanie z konta w Office 365,

b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, lub innymi okolicznościami

niezależnymi od szkoły,

c) przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn

technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu,

d) szkody wynikłe z winy użytkowania konta w Office 365,

e) treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej.

f) zamieszczenie przez użytkownika treści promujących skutkujących korzyściami

finansowymi dla siebie bądź innych użytkowników, osób postronnych,

g) zamieszczenie przez użytkownika treści i materiałów 18+.

 Rozdział 4

 Rozwiązywanie problemów

 § 1

1. Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje

administrator szkolny.

2. Opiekę i wsparcie w zakresie obsługi pakietu Office365 i problemów z dostępem

do usług po zalogowaniu się jest świadczony bezpośrednio przez firmę Microsoft.

Wsparcie techniczne: 0048 800 70 23 20 w języku polskim:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8 – 16

w języku angielskim: 24 h, 7 dni w tygodniu

Numer telefonu: 0048 800 70 23 20

Numer alternatywny: 0048 22 306 05 17

Wsparcie on-line:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/admin/contact-support-for-businessproducts?view=o365-worldwide&tabs=online#__contact_a_support

3. Opiekę i wsparcie w zakresie wystąpienia problemów w trakcie:

a. logowania się do portalu www.office.com

b. zmiany hasła w usłudze Office 365, świadczy w dni robocze administrator.

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

1. Office 365 jest zgodny z międzynarodowymi normami dotyczącymi

standardów ochrony, czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO/IEC

27001:2005. Usługa poddawana jest ponadto regularnym audytom. Usługa

posiada certyfikat zgodności swoich usług z normą ochrony danych

osobowych w chmurze ISO 27018, co oznacza, że przechowywane w

chmurze dane klientów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych

bez ich wiedzy.

2. Aktywowana na zasadzie dostępu online aplikacja lub usługa z Office365

objęta jest gwarancją Producenta Microsoft, na zasadach określonych w

licencji Producenta firmy Microsoft.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

znajduje ZSS w LIPNICY DOLNEJ  oraz licencja

Producenta – Umowa Microsoft.

4. Administratorem danych osobowych jest ZSS w LIPNICY DOLNEJ  .

Postanowienia końcowe

 § 1

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  24.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2020/2021

 

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w Zespole Szkół społecznych w Lipnicy Dolnej.


Dyrektor może wprowadzić nauczanie hybrydowe lub zdalne  ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

2.Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego może podjąć decyzję  lub po wprowadzeniu regulacji prawne o: 

1)pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
2)wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
3)wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.


W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczania z wyłączeniem  poszczególnych oddziałów. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii PSSE w Jaśle.
Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem nauczanie będzie realizowane wg następujących wariantów:


I. Nauczania zdalne:
Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

Sposób prowadzenia zajęć:

 1. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

-  www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams)

 1. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 2. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 3. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za zgodą dyrektora, wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania w warunkach domowych.
 5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 6. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.
 8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 e-dziennika,

 poczty elektronicznej e-maili,

 telefonów komórkowych i stacjonarnych,

 komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.

 1. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 1. Nauczyciele opracowują PSO zdalnego nauczania ze swoich przedmiotów, o których informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 4. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e -dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 9. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
b. wypracowanie,
c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
g. odpowiedź ustną.

 1. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

II. Nauczanie hybrydowe

 

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły lub zgodnie z rozporządzeniem.

 W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

Godziny lekcyjne

800 - 845

850 - 935

940 - 1025

1045 - 1130

1135 - 1220

1225 - 1310

1315 - 1400

1405 - 1450

Logo BIP


Logo BIP

odzina szkol